Tất cả các plugin của chúng tôi đều tuân theo quy trình gỡ cài đặt Redmine tiêu chuẩn.

1

Đi tới gốc

Hạ cấp cơ sở dữ liệu bằng cách chạy:
bundle exec rake redmine:plugins NAME=[plugin_name] VERSION=0 RAILS_ENV=production

Thay thế [plugin_name] bao gồm dấu ngoặc với tên plugin thực tế, chẳng hạn như redmine_x_gantt.

2

Đi tới / plugin

Xóa thư mục plugin.

3

Khởi động lại

Khởi động lại Redmine. Dựa trên nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ / máy chủ web của bạn, bạn sẽ cần chạy các lệnh sau. Báo sư tử: sudo systemctl restart redmine.yourcompany.com.service or Hành khách: touch tmp/restart.txt.

Cần sự trợ giúp?

TCN Michal Staněk

Đừng lo lắng, chỉ cần liên hệ với Michael tại support@redmine-x.com.